Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień  9  czerwca 2020 roku na godz. 10:oo – XXI Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie
2.Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum
2) przyjęcie porządku obrad
3) przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
a) z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 11 lutego 2020 r.
b) z  XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2020 r.  
3.Wystąpienia zaproszonych gości,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie Przewodniczącej  Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
7.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Radzyń Podlaski za 2019 rok;
a) przedstawienie raportu  o stanie Gminy Radzyń Podlaski za 2019 rok;
b) debata nad raportem;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski za 2019 rok,
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za 2019 r. sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia Gminy Radzyń Podlaski,
9. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy,
10. Przedstawienie uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. sprawozdaniu finansowym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Radzyń Podlaski,
11. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
12.Dyskusja dot. pkt. 8 – 11.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta Gminy Radzyń Podlaski z wykonania budżetu za 2019 r.;
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.;
c) zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski.
d) ustalenia planu sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzyń Podlaski;
e) Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Radzyń Podlaski za wyniki w nauce;
f) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2020 rok.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
    Barbara Palica