Punkt konsultacyjno-informacyjny
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W punkcie można poznać założenia programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz otrzymać pomoc w rozliczeniu.  Punkt czynny jest w środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00.  (pokój nr 209) - tel. 601 819 210

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją programu na stronie internetowej programu Czyste Powietrze.

Urząd Gminy Radzyń Podlaski
Warszawska 32,
21-300 Radzyń Podlaski (pokój nr 209)
tel. 601 819 210

Co przygotować przed składaniem wniosku o dofinansowanie?

 • dane osobowe beneficjenta (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu, e-mail),
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL i adres),
 • dane osobowe współwłaściciela/współwłaścicieli (imię i nazwisko i adres),
 • numer księgi wieczystej,
 • numer ewidencyjny działki,
 • rok (przybliżony) wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy,
 • informacja o powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego,
 • data rozpoczęcia przedsięwzięcia, jeżeli zostało ono rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. data wystawienia pierwszej faktury; nie może być ona wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą wysłania wniosku o dofinansowanie);
 • wystawione przez gminę zaświadczenie o dochodach (dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania) lub inne dokumenty, z których wynika dochód beneficjanta (np. PIT-y itp.),
 • podpisane przez współmałżonka oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji,
 • podpisane przez współwłaściciela/współwłaścicieli oświadczenie/oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • umowy z wykonawcami zawarte w celu prefinansowania, zgodne z wzorem WFOŚiGW Lublin (w przypadku dotacji z prefinansowaniem).

Co przygotować przed składaniem wniosku o płatność?

 • dane osobowe beneficjenta (imię, nazwisko, PESEL),
 • numer umowy o dofinansowanie,
 • numer rachunku bankowego beneficjenta;
 • dokument potwierdzający likwidację lub trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
 • dokumenty zakupu (faktury lub rachunki wystawione na beneficjenta lub na beneficjenta i współmałżonka nie starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie),
 • dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,
 • karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych – kategoria: źródło ciepła, instalacja c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, a w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej inny dokument,
 • etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych – kategoria: źródło ciepła, instalacja c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) – kategoria: źródło ciepła na paliwo stałe,
 • certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny – jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych,
 • protokoły odbioru montażu źródła ciepła/ wykonania przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (zgodnie z wzorem WFOŚiGW),
 • protokoły odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła/ instalacji c.o. lub c.w.u./ prac w zakresie: ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonanych siłami własnymi),
 • audyt energetyczny (jeśli dotyczy),
 • wystawione na beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem – dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wydruk obliczenia grubości docieplenia.

Przydatne linki: