Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składanym
do Wójta Gminy Radzyń Podlaski, może wystąpić właściciel bądź posiadacz nieruchomości za zgodą jej właściciela.
Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.880 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela  nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa i krzewu w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych  tej nieruchomości.

Zezwolenia na wycinkę nie wymagają drzewa i krzewy:

•    w lasach,
•    owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
•    na plantacjach drzew i krzewów,
•    których wiek nie przekracza 10 lat,
•    usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
•    usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
•    które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
•    stanowiących przeszkody lotnicze,
•    usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu względu na potrzeby związane
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Za usunięcie drzew i krzewów ponosi się opłaty.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
•    na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
•    na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
•    jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
•    które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
•    które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
•    w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
•    które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
•    z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych
i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
•    które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych
od posiadacza nieruchomości,
•    topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
•    jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
•    z grobli stawów rybnych,
•    jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania
i utrzymania tych urządzeń.

Wójt Gminy wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1)    zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
2)    usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
3)    zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjny.

Opłaty:

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32
Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w terminie ustalonym
z wnioskodawcą.

szukaj

 

 

licznik

licznik odwiedzin

 

gosc

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.