Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2017

MIESZKAŃCY GMINY RADZYŃ PODLASKI

 Wójt Gminy Radzyń Podlaski przypomina, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Radzyń Podlaski niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach celem dokonania oszacowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłoczniepo wystąpieniu ww. zjawiska.

Komisja zobowiązana jest do oszacowania strat:

- w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj.

  1. od wschodów do czasu zbioru głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
  2. nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  3. nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;

- dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach, tj. w plonie):

  1. po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  2. po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

 

W przypadku wystąpienia strat wyłącznie w plonie rolnicy składają „Oświadczenie uprawy”,
w którym należy wykazać wszystkie dane dotyczące upraw (zgodnie z wnioskiem o dopłaty składanym
w ARiMR, również uprawy, w których szkoda nie wystąpiła).

Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie z bieżącego roku.

 

W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej rolnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenie („Oświadczenie zwierzęta”).

W przypadku poniesienia strat w krzewach lub drzewach owocowych rolnicy zobowiązani
są do złożenia oświadczenia o stratach inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich („Oświadczenie straty inwestycyjne”).

W przypadku wystąpienia strat w budynkach gospodarczych lub sprzęcie rolniczym rolnicy zobowiązani są do złożenia „Oświadczenia budynki i sprzęt rolniczy”.

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej : http://radzynpodlaski.pl/p,135,rolnictwo oraz w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.

Wójt Gminy

              (-)  Wiesław Mazurek